Dokumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői program 2023
Vucskó Zsuzsanna 2023 / pályázat

 

Munkaterv
Munkaterv 2022 / 2023 

 

Közzétételi lista

Közzétételi lista 2022. október 13. 

Közzétételi lista 2021. október 20.

 

Házirend

1.1 A házirend célja és feladata

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§-ának felhatalmazása alapján a házirend állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával, illetve teljesítésével valamint az iskola működésével, munkarendjével kapcsolatos szabályokat és rendelkezéseket. A házirend tartalmazza az iskola által elvárt viselkedési normák rendjét. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

……

Részletek Házirend

Frissítve: 2021.01.25.

 

Szervezeti és működési szabályzat

 

1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

 

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § -ban foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:

 • 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
 • 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 • 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről
 • 26/1997. (IX.3.) NM – rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
 • 368/2011 (XII.19 ) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
 • 2012.évi KJT.

……

Részletek Szervezeti és működési szabályzat

 

Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzat

 

I.  A diákönkormányzat célja, feladata

 1. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekét képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.
 2. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed (szünetek, szabadidős tevékenységek, kirándulások)
 3. A diákönkormányzat tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is:
 • a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők)
 • sportélet
 • kulturális programok szervezése, lebonyolítása
 • iskolai faliújság
 • papírgyűjtés segítése
 • rendezvények berendezése, lebonyolítása
 • ünnepi műsorok berendezése
 • DÖK nap szervezése

……

Részletek Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzat

 

Pedagógiai program

1. Az iskola nevelési programja

[ Nkt. 26.§ ;20/2012.(VIII.31.) EMMI r.7.§(1)]

Szeretnénk, ha iskoláink pedagógiai programja az életkori sajátosságok figyelembevételével teret adna a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, munkának, a játéknak. Arra törekszünk, hogy a program fejlessze a tanulók önismeretét, járuljon hozzá egészséges életmódjuk, logikus gondolkodásuk fokozatos kialakításához. Fejlessze tudásukat, készségeiket és képességeiket. Mivel az oktatás a teljes gyermeki személyiségre ható folyamat, az oktatási célt egyben nevelési célként is értelmezzük.

Olyan nevelési célokat kívánunk megvalósítani, amelyek az emberi élet méltóságát fontosnak tartják. Arra törekszünk, hogy iskolánk demokratikus, nyitott a másságot elfogadó intézmény legyen. A nevelésen olyan céltudatos tevékenységet értünk, amelyet igyekszünk szoros kapcsolatba hozni a tanulási folyamattal, melynek eredményeként a gyermek egész személyisége fejlődik. Nevelőtestületünk az oktatást tudatos és tervszerű tevékenységnek tekinti, melynek során a pedagógus és a tanuló egyaránt célokat tűz ki maga elé, előrevetíti a tanítási-tanulási folyamat kívánt eredményeit, s ezek elérése, megvalósítása érdekében szervezi meg tevékenységét.

……

Részletek Pedagógiai program

Frissítve: 2020.08.28.

 

Óraháló terv

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere

Óraháló terv: 1-2. évfolyam: kötelező és kötelezően választandó tantárgyak óraszámai

……

Részletek Óraháló terv

SNI pedagógiai program

1. A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó pedagógiai tevékenységek

 1.1 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei

 

 Az irányelv célja, hogy az sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermeknél.

Az oktatás piacosodik, gazdasági versenytényezővé válik. A piaci igények versenyképes tudást követelnek. Elvárás, hogy a gyermekekben társadalmilag hasznos képességek alakuljanak ki.

Az iskolának alkalmazkodnia kell ezekhez az igényekhez, folyamatos megújulásra készen, állandóan fejlesztve a szülők, tanulók, ill. fenntartó igényeit, elvárásait.

Igények:

»        konstruktív életvezetésre való igény

»        folyamatos tanulás igénye

»        önfejlesztés igénye

»        tolerancia képességének igénye

»        kommunikációs képességek igénye

»        kezdeményező képességek igénye

»        idegen nyelvi kommunikációs képességek igénye

……

Részletek SNI pedagógiai program

Drogprevenció-drogstratégiai program

I. Előkészítés

Iskolánk pedagógiai programja korábban is tartalmazta intézményeink drogprevenciós munkájának tervezetét. Fontos számunkra, hogy az iskola megelőző munka hosszú távú, objektív, a diákok életkori sajátosságaihoz igazított megfelelő megközelítésű és szakmailag is magas szintű legyen, hogy hitelesen valósíthassa meg az egészséges, pozitív életvezetést, melynek része a drogmentesség is. Az iskolai drogprevenció természetesen csak egy tágabb keretben értelmezhető. Elfogadottá kell, hogy váljék az a felfogás, miszerint a drogmegelőzés problémáját az egészségfejlesztés tágabb gondolati rendszerében kell kezelnünk, melynek a drogprevenció a részét képezi. Ennek szellemében, a nemzeti stratégiára építve készítettük el drogstratégiánkat.

A prevenciós munka iskolánk oktató-nevelő munkájának eddig is fontos része volt. az iskolavezetés és a tantestület nagy része komoly erőfeszítéseket tesz a megelőzés érdekében mind a tanórákon, mind tanórán kívüli foglalkozásokon. A megelőző tevékenységet azonban szervezettebbé, összehangoltabbá kell tennünk, arra kell törekednünk, hogy a jó szándékon túl nevelőink alapos és szakmailag korrekt ismeretekkel felvértezve, egymással és a segítő kapcsolatokkal együttműködve átfogó egészségvédelmi programot valósítsanak meg.

……

Részletek Drogprevenció-drogstratégiai program

Helyi tantervek

I. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam

 I/1. Bevezetés

 I/1.1 Célok, feladatok

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.

……

Részletek

Alapfokú nevelés-oktatás 1-8 évfolyam helyi tanterv

Alapfokú nevelés-oktatás köznevelési típusú sportiskola 1-8 évfolyam helyi tanterv

Sakkpalota helyi tanterv


Esélyegyenlőségi program

Bevezetés

 Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat. Tekintettel az Alkotmány ide vonatkozó rendelkezésére, a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, és az Európai Közösség jogvívmányaira, az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. E törvény bevezeti a köztársasági esélyegyenlőségi programot. A program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét. A törvény 35. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, amelyben elemezte a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározta az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Ennek ismeretében az intézmény elkészítette esélyegyenlőségi programját.

……

Részletek Esélyegyenlőségi program

Részletek Esélyegyenlőségi program melléklet 

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. – XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat: 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat).

Tartalom

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 3
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 4
3. Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve 5
4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 6
5. Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 6
7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 9
8. Iskolai tanév helyi rendje 9
9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 14
10. Nyitvatartás 15

 ……

Részletek: Különös közzétételi lista

Frissítve: 2023. 10. 17.

 

 

Határtalanul! pályázat program

I. Előkészítés

Az EMMI Határtalanul! pályázat kiírásának figyelemmel kísérése.

II. Állapotfelmérés

1.)    Szülők
A szülők véleményének megismerése szülői értekezleteken, beszélgetések alkalmával. A vélemények elemzése.
2.)    Tanulók
Egyéni, közösségi szinten történő problémafelvetés.
3.)    Tanárok
Annak felmérése, kikre lehet számítani a program szervezésében, végrehajtásában.

……

Részletek Határtalanul! pályázat program

Boldogságprogram iskolánkban

I. Boldogságprogram iskolánkban

Iskolánk, a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola a 2017/18-as tanévben pályázott a Boldog Iskola címére.
A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” és „Örökös Boldog Iskola” cím elnyerésére.

……

Részletek Boldogságprogram iskolánkban

Ökoiskolai munkaterv

FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEINK:

1. Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.

……

Részletek Ökoiskolai munkaterv

Adatvédelem a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskolában

2018. május 25-én hatályba lépett az új Uniós adatvédelmi rendelet. A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.
Szabályzatunk az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation, rövidítve: GDPR) foglaltak betartásával készült.

……

Részletek Adatvédelem a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskolában

 

Pedagógiai Program melléklete

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00024 „Korszerű Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Miskolci Tankerületben” című uniós projekt lebonyolítása során az intézmény újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteinek fejlesztése területén.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 7 § értelmében az intézmény konkrét tevékenységekkel segíti a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések megvalósulását.
Ennek elérése érdekében az iskolánk együttműködő partnere az EFOP-3.3.5-17-2017-00024 „Korszerű Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Miskolci Tankerületben” című uniós projekt, melynek alapvető célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Emellett a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására

……

Részletek Pedagógiai Program melléklete